Kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty nước khoáng Công Đoàn Quang Hanh

(Cập nhật ngày 06-12-2020)