Thương hiệu nước khoáng thiên nhiên Công Đoàn Quang Hanh

(Cập nhật ngày 06-07-2019)

http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/201907/xay-dung-thuong-hieu-cho-san-pham-nuoc-khoang-cong-doan-quang-hanh-2446431/index.htm