GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH 1TV NƯỚC KHOÁNG CÔNG ĐOÀN QUANG HANH

 I/ Quá trình hình thành và phát triển

 I/ Formation and development history

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nước Khoáng Công đoàn Quang Hanh tiền thân là Xí nghiệp nước khoáng Quang Hanh được chuyển đổi theo Quyết định số 4903/ QĐ - HC ngày 31/ 12/ 2004 của UBDN Tỉnh Quảng Ninh

Quang Hanh Union Mineral Water One Member Limited Liability Company, formerly known as Quang Hanh Mineral Water Manufactory, was converted according to Decision No. 4903/QD - HC dated December 31, 2004 of the People's Committee of Quang Ninh Province.

 • Trụ sở : km 8 - Phường Quang hanh - Cẩm phả - tỉnh Quảng Ninh

 • Điện thoại : 02033. 862 019 - Fax 02033. 869 949

 • Head office: km 8 - Quang Hanh Ward - Cam Pha - Quang Ninh Province

 • Telephone : 02033. 862 019 - Fax 02033. 869 949

Năm 1979 Liên đoàn địa chất thuỷ văn thăm dò tài nguyên trong lòng đất và phát hiện ra nguồn nước. Trong nguồn nước này qua phân tích có một số hàm lượng khoáng có lợi cho cơ thể của con người. Nguồn nước nằm tại Km 8 phường Quang Hanh - Cẩm phả - Tỉnh Quảng Ninh cách trục đường quốc lộ 18A 150m về phía Bắc.

In 1979, the Hydrogeological Confederation explored underground resources and discovered a water source. By analysis, it was discovered that it contains a number of minerals that are beneficial to the human body. The water source is located at Km 8, Quang Hanh ward - Cam Pha - Quang Ninh province, 150m north of the national highway 18A.

Năm 1985 qua nghiên cứu xem xét về nguồn tài nguyên này có lợi cho con người nhất là những người làm công việc nặng như công nhân - thợ mỏ. Với trữ lượng lớn, trong điều kiện khai thác hiện nay khoảng 1.400m­­3/ngày,  nước khoáng thiên nhiên Quang Hanh đã được nhiều cơ quan nghiên cứu khoa học trong và nước ngoài phân tích, đánh giá ( như Liên Xô, Tiệp Khắc...) đi đến kết luận: Nguồn nước có giá trị đặc biệt cho sử dụng giải khát 

In 1985, various studies considered this resource to be beneficial to people, especially those who do heavy work such as workers - miners. With a large reserve, in the current exploitation conditions of about 1,400 m­­3/day, Quang Hanh natural mineral water has been analyzed and evaluated by many domestic and foreign research agencies (such as the Soviet Union, Czechoslovakia etc.) and they came to the conclusion: The water has special property for refreshment.

Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Quảng Ninh đó đánh giá cao đóng góp của các ngành, cơ quan từ tỉnh tới Trung ương trong công tác nghiên cứu thăm dò và sử dụng nước khoáng Quang Hanh trong nhiều việc: Sử dụng nước khoáng để giải khát nhằm góp phần tái sản xuất sức lao động của công nhân vùng mỏ, vừa phục vụ vừa kinh doanh. Nhận thấy điều đó Tỉnh uỷ và UBND tỉnh đã có phương hướng cụ thể đẩy mạnh việc khai thác và giao cho Liên đoàn Lao động Tỉnh Quảng Ninh làm luận chứng kinh tế, xây dựng phương án thành lập doanh nghiệp được UBND Tỉnh thẩm định và phê duyệt theo quyết định số 177 QĐ-HC ngày 02/ 12/1985  Thành lập Xí nghiệp nước khoáng Quang Hanh.

The Provincial Party Committee and the People's Committee of Quang Ninh province highly appreciated the contributions of branches and agencies from provincial to central level in the research, exploration and use of Quang Hanh mineral water in various aspects: Using mineral water for treatment and refreshment in order to replenish the labor force of workers in the mining area, while also serving business needs. Realizing that, the Provincial Party Committee and the Provincial People's Committee had a specific direction to promote the exploitation and assigned the Quang Ninh Provincial Labor Confederation to make a business establishment plan that was appraised and approved by the Provincial People's Committee by Decision No. 177/QD-HC dated December 2, 1985; and thus Quang Hanh Mineral Water Manufactory was established.

Được nằm trên diện tích 5.715 m2 với quy mô vừa, nhiệm vụ chính là sản xuất nước khoáng có Ga CO2 đóng chai thuỷ tinh loại 0,5 lít; sau nhiều năm phát triển đến nay sản phẩm của Công ty đó được đa dạng hoá với nhiều chủng loại, mẫu mã như: nước khoáng có Ga CO2 đóng chai thuỷ tinh loại 500ml, loại 330ml và chai nhựa PET 500ml; chai pet 355ml  và nước khoáng thiên nhiên trái cây ( Chanh muối), nước khoáng tăng tực 365 Gold

Located on an area of 5,715 m2 with a medium scale, the main duty is to produce carbonated mineral water with CO2 in glass bottles of 0.5 liters; After many years of development, at present the Company's products have been diversified with various types and brands, such as: carbonated mineral water with CO2 in glass bottles of 500ml, 330ml and 500ml PET plastic bottles; 355ml PET bottle and fruit natural mineral water (Lemon salt), energy mineral water 365 Gold

Với công suất theo kế hoạch ban đầu là  250.000 lít/năm. Trong thời gian đầu với công suất máy móc thiết bị cũ hạn chế, vốn đầu tư cũng hạn hẹp, số lượng lao động chỉ có hơn 10 người với nhiệm vụ là sản xuất thử và thăm dò thị hiếu người tiêu dùng. Từ cuối năm 1987 Công ty bước vào sản xuất chính thức với các phòng ban nghiệp vụ hình thành theo quy mô của một doanh nghiệp hoạch toán độc lập và đã được đầu tư, bổ xung vốn trên 3,2 tỷ  đồng Việt Nam.

At the beginning, with an initial planned capacity of 250,000 liters/year, limited machinery and equipment, limited investment capital, the number of employees was only more than 10 people with the task of trial production and consumer tastes exploration. Since the end of 1987, the company entered into official production with professional departments formed as an independent accounting enterprise and has invested and supplemented over 3.2 billion Vietnamese dong.

Trong quá trình sản xuất được sự hỗ trợ và chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ công nhân viên trong Công ty đã đưa sản phẩm của mình tới người tiêu dùng trong phạm vi trong tỉnh. Từ đó Ban giám đốc quyết định hình thành và mở rộng thị trường tiêu thụ, với hình thức mở “đại lý” không những ở trong tỉnh mà phát triển ra ngoài tỉnh như Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hà nội, Lạng sơn, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hoá, Vĩnh Phúc, Phú Thọ... với sản lượng hàng năm được tăng trưởng.

During the production process, with the support and direction of the Provincial Labor Confederation, the efforts of the company's employees have brought its products to consumers within the province. Since then, the Management Board decided to form and expand the consumption market, by opening "agents" not only in the province but also outside the province such as Hai Phong, Hai Duong, Bac Ninh, Bac Giang, Hung Yen, Hanoi, Lang Son, Thai Binh, Nam Dinh, Ninh Binh, Thanh Hoa, Vinh Phuc, Phu Tho etc. with increased annual output.

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đã không ngừng đầu tư cải tiến áp dụng khoa học, công nghệ tiên tiến vào dây chuyền sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, cùng với sự đẩy mạnh sản lượng trong sản xuất và tiêu thụ hàng hoá ngày một không ngừng phát triển. Năm 1989 sản lượng là 1 triệu lít/năm, năm 1996 sản lượng tăng lên 5 triệu lít/năm và đến năm 2018 đã tăng trên 14 triệu lít/năm.

Throughout the course of production and business activities, the Company has continuously invested in improving and applying advanced technologies to the production line in order to improve product quality along with boosting production output, and so consumption has consistently grown. In 1989 the output was 1 million liters/year, in 1996 the output increased to 5 million liters/year and in 2018 it increased to over 14 million liters/year.

II/ Những thành tựu đã đạt được

II/ Achievements

Sản phẩm Nước khoáng của công ty luôn dẫn đầu về chất lượng trên thị trường hiện nay, được khẳng định bằng những phần thưởng cao quý đạt được qua các lần tham gia Hội chợ trong nước và quốc tế. Năm 1997 công ty đã được Nhà nước tặng Huân Chương Lao Động Hạng III

The Company’s mineral water products are always in the lead in terms of quality in the market today, confirmed by honorable awards through participation in domestic and international fairs. In 1997, the Company was awarded the Third Class Labor Medal by the State.

 • Huy chương vàng Hội chợ triển lãm thành tựu kinh tế kỹ thuật Việt Nam năm 1985.

Gold Medal at the Exhibition of Economic and Technical Achievements of Vietnam in 1985.

 • Huy chương vàng Hội chợ Quốc tế hàng công nghiệp Việt nam năm 1993

Gold Medal at the Vietnam International Industrial Fair in 1993

 • Huy chương vàng Hội chợ Quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam năm 2000

Gold medal at the Vietnam International Industrial Fair in 2000Giải thưởng chất lượng Việt Nam năm 2002.

 • Vietnam Quality Award in 2002.
 • Huy chương vàng và chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn năm 2006.

Gold Medal and certification of high quality Vietnamese goods in compliance with standards in 2006.

 • Huy chương vàng và danh hiệu thực phẩm chất lượng an toàn vỡ sức khoẻ cộng đồng năm 2006.

Gold Medal and the title ‘Safe quality food with public health’ in 2006.

 • Cúp sen vàng Việt Nam năm 2006.

Vietnam Golden Lotus Cup 2006.

 • Cúp vàng thương hiệu an toàn về sức khoẻ cộng đồng năm 2006.

Gold Cup for brands safe for public health in 2006.

 • Cúp vàng thương hiệu nổi tiếng vùng duyên hải đồng bằng bắc bộ năm 2007.

Gold Cup for famous brands in the northern coastal region in 2007.

 • Siêu cúp thương hiệu mạnh phát triển bền vững năm 2007.

Super Cup of strong brands for sustainable development in 2007.

 • Cúp thương hiệu sản phẩm uy tín Hội chợ triển lãm quảng bá thương hiệu tỉnh Quảng Ninh năm 2009.

Cup of prestigious product brand at Quang Ninh Provincial Trade Fair in 2009.

 • Cúp “Giải thưởng Doanh nghiệp thương mại, dịch vụ tiêu biểu năm 2009” do Bộ công thương trao tặng.

Cup "Notable Trade and Service Enterprise Award 2009" awarded by the Ministry of Industry and Trade.

 • Cúp thương hiệu sản phẩm uy tín Hội chợ triển lóm quảng bá thương hiệu tỉnh Quảng Ninh năm 2010.

Cup of prestigious product brand at Quang Ninh Provincial Trade Fair in 2010.

 • Cúp vàng Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển năm 2010.

Gold Cup of Integration and Development Enterprises in 2010.

 • Cúp thương hiệu sản phẩm uy tín Hội chợ triển lãm quảng bá thương hiệu tỉnh Quảng Ninh năm 2011.

Cup of prestigious product brand at Quang Ninh Provincial Trade Fair in 2011.

 • Sản phẩm của công ty cũng được người tiêu dùng bình chọn : Hàng Việt Nam chất lượng cao.

The company's products are also voted by consumers as: High quality Vietnamese products.

Ngoài các giải thưởng cao quý trên Công ty cũng được tặng nhiều danh hiệu thi đua tiêu biểu như:

In addition to the honorable awards above, the Company was also awarded many notable emulation titles such as:

 • UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “ Doanh nghiệp giỏi” khối địa phương năm 2005.

Provincial People's Committee awarded the flag of the leading unit in the emulation movement "Excellent Enterprise" in the local block in 2005.

 • Liên đoàn Lao động tặng Cờ công đoàn cơ sở - sản xuất kinh doanh vững mạnh xuất sắc khối kinh tế địa phương năm 2005.

Confederation of Labor conferred the flag of grassroots trade union - strong business production and excellent local economic block in 2005.

 • Cục an toàn vệ sinh thực phẩm tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại Quyết định số 05/QĐ-ATTP ngày 04 tháng 1 năm 2008.

Department of Food Safety and Hygiene awarded a Certificate of Merit for outstanding achievements in ensuring food hygiene and safety in Decision No. 05/QD-ATTP dated January 4, 2008.

 • Tổng cục trưởng Tổng cục thuế tặng giấy khen về thành tích chấp hành tốt các chính sách thuế tại Quyết định số 389/QĐ-TCT ngày 20 tháng 4 năm 2009.

The General Director of the General Department of Taxation conferred a Certificate of Merit for good compliance of tax policies in Decision No. 389/QD-TCT dated April 20, 2009.

 • UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen đã có thành ticch xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2005-2009)

Quang Ninh Provincial People's Committee awarded a Certificate of Merit for outstanding achievements in the 5-year patriotic emulation movement (2005-2009).

 • Nhiều năm liên tục Công ty được tặng danh hiệu “Doanh nghiệp giỏi’.

For several consecutive years, the Company has been awarded the title of "Excellent Enterprise".

Sản lượng tiêu thụ được tăng lên hàng năm, sản xuất được mở rộng nên đã thu hút, tạo được việc làm cho nhiều lao động của địa phương và tỉnh ngoài. Nếu năm 1985 số công nhân viên của công ty chỉ có 10 người thì đến năm 1995 là 83 người và cho tới năm 2018 lao động cố định là 162 người. Sản lượng tiêu thụ năm 2018 đạt 14,6 triệu lít, doanh thu đạt 94 tỷ đồng

Consumption output is increased every year, production is expanded, so it has attracted and created jobs for many local workers and of other provinces. If in 1985 the number of employees of the company was only 10 people, by 1995 it was 83 people and by 2018 the number of permanent employees was 162 people. Consumption volume in 2018 reached 14.6 million liters, revenue reached 94 billion VND

Đây là thành tích của cán bộ công nhân viên trong Công ty qua 33 năm nỗ lực phấn đấu, được thể hiện rõ nét trên một số chỉ tiêu như: sản lượng sản xuất, tiêu thụ, lao động, doanh thu, lợi nhuận, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước; tham gia, đóng góp các quỹ phũng chống bão lụt, đền ơn đáp nghĩa và ủng hộ giúp đỡ xã nghèo vùng sâu, vùng xa, nạn nhân chất độc da cam, quỹ vì người nghèo ...  góp phần đẩy mạnh trong các hoạt động kinh tế nhất là trong công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.

This is the achievement of the Company’s employees over the past 33 years of efforts, which is clearly shown on a number of indicators such as: production output, consumption, labor, revenue, profit, obligation fulfillment to the State budget; participation & contribution to storm and flood prevention funds, gratitude repayment and support to help poor communes in remote areas, victims of Agent Orange, funds for the poor etc. contribute to promoting economic activities, especially in the process of industrialization and modernization of the country.

III/ Các sản phẩm tham gia OCOP

III/ Products in OCOP

1/ Nước khoáng thiên nhiên

1/ Natural mineral water

2. Nước khoáng thiên nhiên Chanh muối - Pleasing

2. Natural mineral water Lemon salt - Pleasing

Kế thừa thành công và chất lượng của dòng nước khoáng mặn, các nhà khoa học của công ty đã phối hợp với các chuyên gia nước ngoài để cải tiến sản phẩm và cho ra đời sản phẩm nước khoáng Chanh Muối – Pleasing. Dựa trên nền nước khoáng mặn vốn có bổ xung thêm vị chanh và đường tự nhiên để cho ra đời một hương vị mới đậm đà say đắm Nước khoáng Chanh Muối – Pleasing.

Inheriting the success and quality of the mineral saltwater line, the Company's scientists have collaborated with foreign experts to improve the product and launch the Lemon Salt - Pleasing mineral water product. Based on the inherent properties of mineral saltwater, added with lemon flavor and natural sugar to give birth to a new and passionate taste. Salt Lemon Mineral Water - Pleasing.

Sản phẩm nước Chanh Muối  Quang Hanh Pleasing đã ra đời từ niềm đam mê hương vị truyền thống này. Ngay mùa hè đầu tiên ra mắt, sản phẩm đã được người tiêu dùng đón nhận nồng nhiệt, không chỉ ở vùng than Quảng Ninh mà còn được hưởng ứng khắp các tỉnh vùng Đông Bắc.Đây là một sản phẩm hoàn toàn có nguồn gốc từ thiên nhiên, với hàm lượng khoáng hóa cao dễ phân biệt so với bất kỳ loại nước khoáng khác. Một sản phẩm của thiên nhiên ban tặng chỉ riêng có ở Quảng Ninh. Sản phẩm này đã được OCOP chứng nhận là sản phẩm 4 sao.

Quang Hanh Pleasing Salted Lemonade was born from this passion for traditional flavors. Right in the first summer of its launch, the product was warmly received by consumers, not only in the coal region of Quang Ninh but also throughout the Northeastern provinces. This is a completely natural product, with high mineralization content, distinguishable from any other type of mineral water. A product of nature bestowed only in Quang Ninh. This product has been certified as a 4-star product by OCOP.