Mục tiêu chất lượng 2022 - 2023

Mục tiêu chất lượng 2022 - 2023
Mục tiêu chất lượng 2022 - 2023

Để thực hiện đúng chính sách an toàn thực phẩm của Công ty, Lãnh đạo công ty quyết định thiết lập các mục tiêu chất lượng

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2022 - 2023

Để thực hiện đúng chính sách an toàn thực phẩm của Công ty, Lãnh đạo công ty quyết định thiết lập các mục tiêu chất lượng như sau
 
1.   100% cán bộ công nhân viên được khám bệnh định kỳ.
2.   Tỷ lệ hàng lỗi khâu sản xuất dưới 5%.
3.   Nền nhà xưởng được lát gạch phù hợp tiêu chuẩn
4.   100% đơn hàng được thực hiện đúng kế hoạch